A Ferencvárosi Torna Club Sportegyesület Elnöksége a 2010.március 30. napján megtartott elnökségi ülésen 1/2010 (III.30) számon hozott határozata alapján a Ferencvárosi Torna Club 2010. évi rendes közgyűlését az Alapszabály 20.§ (2) bekezdés k) pontja szerint jelen hirdetmény útján 2010. május hó 21. napján 8.00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: FTC Kézilabda Csarnok ( Budapest, X. ker., Kőbányai út 47/a )

A közgyűlés napirendje az Elnökség 2/2010 (III.30.) számon hozott határozata alapján:

1) A könyvvizsgáló jelentése

2) az Elnökség beszámolójának megvitatása és elfogadása az Egyesület tevékenységéről

3) A Sportigazgatóság beszámolója

4) A Felügyelő Bizottság beszámolója

5) Az Egyesület éves pénzügyi tervének, illetve az előző éves pénzügyi terve teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolónak az elfogadása

6) Felügyelő Bizottsági tagok megválasztás

7) Az Egyesület alapszabályának módosítása, egységes szerkezetbe foglalása és az elnök felhatalmazása az egységes szerkezetű alapszabály aláírására és bírósághoz történő benyújtására

Az alapszabály módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövege jelen meghívó közzétételétől az Egyesület hivatalos internet oldalán folyamatosan elérhető, illetőleg az Egyesület titkárságán megismerhető.

Az Elnökség határozata alapján a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt közgyűlés a rendes közgyűléssel azonos helyszínen, azonos napirenddel, 2010. május hó 21. napján 9.00 óra kezdettel kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlésen minden tagot egy szavazati jog illet meg. Az Egyesület valamennyi szavazati joggal rendelkező tagja a közgyűlésen kizárólag személyesen gyakorolhatja tagsági jogait, meghatalmazásnak helye nincs.

A közgyűlés megszervezésének biztosítása érdekében az Alapszabály 13.§ (2) bekezdés rendelkezései szerint az Elnökség felhívja a közgyűlésen részt venni kívánó tagokat, hogy jelen közgyűlési meghívó kihirdetését (a hivatalos internet oldalon történt közzétételét) követő 15 napon belül a közgyűlésen való részvételi szándékukat elektronikus levélben az ftctitkarsag@mobilweb.net e-mail címen, levélben az FTC Tagsági Rendszer, Közgyűlés 1091 Budapest Üllői út 129. címen vagy a +36 (1) 215-72-92 fax-számon igazolható módon jelezzék. A bejelentés elmulasztása esetén az érintett tag nem jogosult jogait gyakorolni a közgyűlésen.

Az Elnökség a közgyűlési regisztráció lebonyolításával és a regisztrációk érvényességével kapcsolatosan az alábbi állásfoglalást teszi közzé:

1. Az elektronikus levélben érkezett regisztrációkat az Egyesület akkor tekinti hitelesnek és érvényesnek, ha az elektronikus levél tartalmazza a regisztráló tag telefonos elérhetőségét, mely számon a titkárság a regisztráló személy sikeres visszahívásával a regisztráló tag azonosítását el tudja végezni.

2. Mind a faxon, mind a levélben érkezett regisztrációkat a tagoknak aláírásukkal el kell látniuk. Az aláírás nélkül érkezett regisztráció érvénytelen.

3. Csoportos regisztrációt az Egyesület kizárólag levélben fogad, a csoportosan regisztráló tagok mindegyike köteles a regisztrációs bejelentést aláírásával ellátni. A csoportos regisztrációs bejelentés annak a tagnak a vonatkozásában érvénytelen, aki a regisztrációs bejelentést nem írta alá.

a Ferencvárosi Torna Club Elnöksége