A szokott helyen, április 19-től számított 15 napig jelentkezhetnek azok a tagok, akik részt szeretnének venni rajta.

A Ferencvárosi Torna Club Elnöksége a 2013. április 16. napján megtartott elnökségi ülésen hozott határozata alapján a Ferencvárosi Torna Club 2013. évi rendes közgyűlését az Alapszabály 7. §. és egyéb pontjai szerint jelen hirdetmény útján 2013. május hó 22. napján 8.00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: Elek Gyula Aréna (1101 Budapest, Kőbányai út 47/A.)

A közgyűlés napirendje az Elnökség fenti határozata alapján:

1) az Elnökség beszámolójának megvitatása és elfogadása az Egyesület tevékenységéről

2) A Sportigazgatóság beszámolója

3) A könyvvizsgáló jelentése

4) A Felügyelő Bizottság beszámolója

5) Az Egyesület éves pénzügyi tervének, illetve az előző éves pénzügyi terve teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített éves beszámolónak az elfogadása

6) Az egyesület Alapszabálya módosítása

Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövege jelen meghívó közzétételétől az Egyesület hivatalos internet oldalán folyamatosan elérhető, illetőleg az Egyesület titkárságán megismerhető.

Az Elnökség határozata alapján a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt közgyűlés a rendes közgyűléssel azonos helyszínen, azonos napirenddel, 2013. május hó 22. napján 9.00 óra kezdettel kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlésen minden tagot illetve Alapszabály által megjelölt más személyeket egy szavazat leadása joga illet meg. Az Egyesület valamennyi szavazati joggal rendelkező tagja a közgyűlésen kizárólag személyesen gyakorolhatja tagsági jogait, meghatalmazásnak helye nincs.

A közgyűlés megszervezésének biztosítása érdekében az Alapszabály 7.§ (3) bekezdés rendelkezései szerint az Elnökség felhívja a közgyűlésen részt venni kívánó tagokat, hogy jelen közgyűlési meghívó kihirdetését (a hivatalos internet oldalon történt közzétételét) követő 15 napon belül a közgyűlésen való részvételi szándékukat elektronikus levélben a titkarsag@fradi.hu e-mail címen levélben az FTC Közgyűlés 1091 Budapest, Üllői út 129. címen vagy a +36 (1) 9100-229 fax-számon igazolható módon jelezzék. A közgyűlésen azok a tagok jogosultak részt venni, akik a meghívóban megjelölt módon regisztráltak és megfeleltek az Alapszabályban előírt egyéb feltételeknek.

Az Elnökség a közgyűlési regisztráció lebonyolításával és a regisztrációk érvényességével kapcsolatosan az alábbi állásfoglalást teszi közzé:

1. Az elektronikus levélben érkezett regisztrációkat az Egyesület akkor tekinti hitelesnek és érvényesnek, ha az elektronikus levél tartalmazza a regisztráló tag telefonos elérhetőségét, mely számon a titkárság a regisztráló személy sikeres visszahívásával a regisztráló tag azonosítását el tudja végezni.

2. Mind a faxon, mind a levélben érkezett regisztrációkat a tagoknak aláírásukkal el kell látniuk. Az aláírás nélkül érkezett regisztráció érvénytelen.

3. Csoportos regisztrációt az Egyesület kizárólag levélben fogad, a csoportosan regisztráló tagok mindegyike köteles a regisztrációs bejelentést aláírásával ellátni. A csoportos regisztrációs bejelentés annak a tagnak a vonatkozásában érvénytelen, aki a regisztrációs bejelentést nem írta alá.

2013. április 19.

a Ferencvárosi Torna Club
Elnöksége